Affinity Solution

🎯ปัจจุบัน ปัญหาของการจัดเก็บข้อมูลที่มีจำนวนมากมายมหาศาล มีความหลากหลายทั้งจากภายในองค์กรเอง หรือขัอมูลจากภายนอก ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลจากโซเชียลมีเดียต่างๆ supplier หรือ ลูกค้า มีความหลายหลาย ซับซ้อน ...

12 likes0 commentsLINE VOOM