NEU

อาสาฬห หมายถึง เดือน 8 ทางจันทรคติ ดังนั้นคำว่า “อาสาฬหบูชา” จึงหมายถึง การบูชาในเดือน 8 เพื่อระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในศาสนาพุทธ 3 ประการคือ 1.เป็นวันที่มีการประกาศศาสนาเป็นครั้งแรก มีการ...

2 likes0 commentsLINE VOOM