gertex

สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19 พิจารณาเกี่ยวกับโรคประจำตัว ยาที่ใช้ประจำ ก่อนการฉีดวัคซีนป้องกัน ขอบคุณ สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล(ประเทศไทย)

0 likes0 commentsLINE VOOM