Engineering,CMU

@entaneercmuFriends 1,483

Location

Address
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใ… See More
Location
ร้านอาหารกาแล เชียงใหม่
ถนนนิมมานเหมินทร์

Account Intro

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นแหล่งการศึกษา ค้นคว้าวิจัย ถ่ายทอดและให้บริการความรู้ด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เสริมสร้างบัณฑิตที่มีภูมิปัญญาและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ เพื่อการพัฒนาชุมชนในเขตภาคเหนือและประเทศชาติ เป็นสถาบันการศึกษา ที่เป็…See More
Top