รัฐกุล

🌟การอบรมเลี้ยงดูตามวิถีชีวิตประจำวัน สำหรับเด็กช่วงอายุแรกเกิด - 2 ปี การจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับเด็กตามวัยเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นต่อพัฒนาการของเด็ก ควรจัดให้สอดคล้องกับความต้องการ ความสนใจ และความสา...

0 likes0 commentsLINE VOOM