รัฐกุล

✨เด็กดีต้องมี...คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ✨ เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข . 💘ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ 8 ข้อ จ...

0 likes0 commentsLINE VOOM