LensSeed

✌️✌️✌️5 เทคนิค เปลี่ยนให้คุณถ่ายรูปสวยขึ้นด้วย เลนส์มือหมุน เปลี่ยน 5 อย่างนี้ คนธรรมดา ๆ ก็สามารถถ่ายรูปสวยขึ้นได้ด้วยมือหมุน ไม่ต้องดองไว้รอ Photoshop จนเพื่อนลืม.. 1. เปลี่ยนมาใช้ Mode M เพื่อเ...

2 likes0 commentsLINE VOOM