Business Plus HRM

Business Plus HRM ระบบเงินเดือนสำเร็จรูปสำหรับธุรกิจโรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องใช้ไไฟฟ้า ทั้งในบ้านและยานยนต์