Business Plus HRM

มะเร็งเป็นโรคเรื้อรัง ต้องใช้ระยะเวลาในการรักษา และค่าใช้จ่ายก็มากขึ้นเรื่อย ๆ ปฏิเสธไม่ได้เลยว่านอกจากความกังวลใจในการรักษาแล้ว เรื่องค่าใช้จ่าย เป็นอีกปัจจัยที่ส่งผลกระทบสำหรับผู้ป่วยมะเ...

2 likes0 commentsLINE VOOM