โรงเรียนประทีปธรรม

Friends 423

Official LINE

เครื่องแบบนักเรียน See more

เครื่องแบบอนุบาล

เครื่องแบบนักเรียนระดับอนุบาล โรงเรียนประทีปธรรมมูลนิธิ

เครื่องแบบนักเรียนประถม

เครื่องแบบนักเรียนระดับประถม โรงเรียนประทีปธรรมมูลนิธิ

ชุดพละ ประถม-มัธยม

ชุดพละ ประถม-มัธยม

เครื่องแบบนักเรียน ม.ต้น

เครื่องแบบนักเรียนระดับ ม.ต้น โรงเรียนประทีปธรรมมูลนิธิ

ชุดวัฒนธรรม ประถม มัธยม

ชุดวัฒนธรรม ประถม มัธยม โรงเรียนประทีปธรรมมูลนิธิ

เครื่องนักเรียนม.ปลาย หญิง

เครื่องแบบนักเรียนระดับ ม.ปลาย หญิง โรงเรียนประทีปธรรมมูลนิธิ

โรงเรียนพระราชทานSee more

โรงเรียน 5 รางวัลพระราชทาน

เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ๐๒๑๑.๕/๒๕๕๘ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แจ้งประกาศฯ เรื่อง การพระราชทานรางวัลแก่โรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียนโรงเรียนเอกชน สอนศาสนาอิสลามภาคใต้ ประจําปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ ถึง ศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ โดยได้แนบสําเนาประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การพระราชทานรางวัลแก่โรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ ประจําปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ โดยในประกาศมีเนื้อความ สรุปได้ว่า เรื่อง การพระราชทานรางวัลแก่โรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียน โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ ประจําปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ โดย สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้มอบหมายให้ คณะกรรมการที่ปลัดกระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้ง ดําเนินการประเมินและคัดเลือกโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ เพื่อรับพระราชทานรางวัล ประจําปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยรางวัลพระราชทานแก่โรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๓ และระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา เอกชน ว่าด้วยรางวัลพระราชทานแก่โรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา อิสลามภาคใต้ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ปรากฏว่า มีโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียน ซึ่งสมควรได้รับ พระราชทานรางวัล ประจําปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ จํานวน ๓๑ รางวัล และรางวัลชมเชย จํานวน ๒๐ รางวัล โดยผลการประกาศโรงเรียนประทีปธรรมมูลนิธิได้รับรางวัลทั้งหมด 5 รางวัล 1. โรงเรียนประทีปธรรมมูลนิธิ ได้รับรางวัลพระราชทาน ประเภทโรงเรียน 2. ดร. วิทยา เริงสมุทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนประทีปธรรมมูลนิธิ ได้รับรางวัลพระราชทาน ประเภทผู้บริหาร 3. อ.อับดุล อีแต รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการประถมศึกษา และครู โรงเรียนประทีปธรรมมูลนิธิ ได้รับรางวัลพระราชทาน ประเภทครูสามัญ 4. นางสาวบุณฑรีก์ กาวิราวรรณ์ ประธานนักเรียน นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนประทีปธรรมมูลนิธิ ได้รับรางวัลพระราชทาน ประเภทนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 5. นายศิริพงศ์ คลเรียน นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3

โรงเรียนรางวัลพระราชทาน

โรงเรียนประทีปธรรมมูลนิธิ ได้รับรางวัลพระราชทาน ประเภทโรงเรียน จากการประเมินรางวัลพระราชทาน แก่โรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียน โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ ประจําปีพุทธศักราช ๒๕๖๔

ผู้อำนวยการรางวัลพระราชทาน

ดร. วิทยา เริงสมุทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนประทีปธรรมมูลนิธิ ได้รับรางวัลพระราชทาน ประเภทผู้บริหาร

นักเรียนพระราชทานระดับม.ต้น

นายศิริพงศ์ คลเรียน นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3โรงเรียนประทีปธรรมมูลนิธิ อําเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ได้รับรางวัลพระราชทานประเภทนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ครูสามัญรางวัลพระราชทาน

อ.อับดุล อีแต รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการประถมศึกษา และครู โรงเรียนประทีปธรรมมูลนิธิ ได้รับรางวัลพระราชทาน ประเภทครูสามัญ

นักเรียน ม.ปลายพระราชทาน

นางสาวบุณฑรีก์ กาวิราวรรณ์ ประธานนักเรียน นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนประทีปธรรมมูลนิธิ ได้รับรางวัลพระราชทาน ประเภทนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

รับสมัครนักเรียนใหม่See more

STIP Science& Technology

Program 1 : STIP Science& Technology Islamic Program :ห้องเรียนเน้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม. 1 ม. 2 ม. 4 รับระดับละ 30 คน 1. เรียนสามัญ 8 กลุ่มสาระพื้นฐาน เน้นทักษะด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา 2. เรียนวิชาศาสนา และพื้นฐานกุรอาน กีตาบ เน้นปฏิบัติอาม้าลในชีวิตประจำวัน 3. เรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบ Project Based Learning, ٍSTEM, Coding ในห้องปฏิบัติการณ์วิทยาศาสตร์มาตรฐาน สสวท. SMT, และห้องแล้ป มอ. สุราษฎร์ฯ 4. มีโครงการฝึกปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ณ โรงพยาบาลจริยธรรมรวมแพทย์กระบี่ ทุกปีการศึกษา 5. มีโปรแกรมทัศนศึกษา โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน และกิจกรรมค่าย ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และสะเต็มศึกษา ✅ สมัครออนไลน์ คลิ้ก ที่ http://prateeptham.ac.th/pratee.../view/Layout/selection.php ✅ ดูรายละเอียดโรงเรียนเพิ่มเติม prateeptham.org ✅ ติดตามกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน ผ่าน Facebook โรงเรียนประทีปธรรมมูลนิธิ #โรงเรียน5รางวัลพระราชทานกระบี่ #ปอเนาะแหลมสัก #โรงเรียนประทีปธรรมมูลนิธิ #ประทีปธรรมฯพื้นที่แห่งการเรียนรู้

EAV English Arabic Vocational

Program 2 : EAV English Arabic Vocational Program :ห้องเรียนพิเศษเน้นภาษาอังกฤษ อาหรับ การอาชีพ ม. 1 ม. 2 ม. 4 รับระดับละ 30 คน 1. เรียนสามัญ 8 กลุ่มสาระพื้นฐาน เน้นทักษะด้านภาษาอังกฤษ อาหรับ 2. ระดับ ม.ต้น ได้เรียนวิชาชีพระยะสั้นพร้อมเกียรติบัตร ม.ปลาย ได้เรียนห้องเรียนอาชีพเทียบโอนวุฒิ ปวช.กับสถาบันอาชีวะได้ 3. เรียนวิชาศาสนา และพื้นฐานกุรอาน กีตาบ เน้นปฏิบัติอาม้าลในชีวิตประจำวัน 4. เรียนภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติ นำเสนอทักษะทางภาษาอังกฤษในกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน 5. ม.ปลาย ได้ฝึกงานสถานประกอบการท่องเที่ยวและโรงเเรมที่ลงนาม MOU 6. มีโปรแกรมทัศนศึกษา โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน และกิจกรรมค่าย ด้านภาษาอังกฤษ ทั้งในและต่างประเทศ ✅ สมัครออนไลน์ คลิ้ก ที่ http://prateeptham.ac.th/pratee.../view/Layout/selection.php ✅ ดูรายละเอียดโรงเรียนเพิ่มเติม prateeptham.org ✅ ติดตามกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน ผ่าน Facebook โรงเรียนประทีปธรรมมูลนิธิ #โรงเรียน5รางวัลพระราชทานกระบี่ #ปอเนาะแหลมสัก #โรงเรียนประทีปธรรมมูลนิธิ #ประทีปธรรมฯพื้นที่แห่งการเรียนรู้

SIP: Sport Islamic Program

Program 3 : SIP Sport Islamic Leadership Program :ห้องเรียนเน้นกีฬา อิสลามและความเป็นผู้นำ เฉพาะนักเรียนชาย ม. 1 ม. 2 ม. 4 รับระดับละ 30 คน 1. เรียนสามัญ 8 กลุ่มสาระพื้นฐานระบบบูรณาการ 2. พัฒนาทักษะด้านฟุตบอล ด้วยทีมโค้ชมืออาชีพ สนามหญ้าจริงมาตรฐานฟีฟ่า มีโปรแกรมฝึกซ้อมประจำสัปดาห์ 3. เข้าร่วมทีมฟุตบอลโรงเรียน Bruda Force FC. ลงเเข่งขันในทัวร์นาเมนต์สำคัญๆ 4. เรียนวิชาศาสนา เน้นความเป็นผู้นำในกิจกรรมทางศาสนา การเป็นอีหม่าม คุตบะห์ นำดุอา และกุรอาน 5. มีโปรแกรมทัศนศึกษา โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน และกิจกรรมค่าย พัฒนาทักษะฟุตบอลกับนักกีฬาและโค้ชระดับสโมสรทั้งในและะต่างประเทศ ✅ สมัครออนไลน์ คลิ้ก ที่ http://prateeptham.ac.th/pratee.../view/Layout/selection.php ✅ ดูรายละเอียดโรงเรียนเพิ่มเติม prateeptham.org ✅ ติดตามกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน ผ่าน Facebook โรงเรียนประทีปธรรมมูลนิธิ #โรงเรียน5รางวัลพระราชทานกระบี่ #ปอเนาะแหลมสัก #โรงเรียนประทีปธรรมมูลนิธิ #ประทีปธรรมฯพื้นที่แห่งการเรียนรู้

ประถมศึกษา

เรียนด้วยความสุข ผ่านการลงมือปฏิบัติ - เรียนภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติ - ได้เรียนจินตคณิต - วิชาอิสลามศึกษาระบบมักตับ - วิทยาศาสตร์ในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย - 8 กลุ่มสาระ เน้นนวัตกรรมการศึกษา

อนุบาล

- เรียนภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติ - โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย - กิจกรรมกลางแจ้ง - เกมการศึกษา - เรียนรู้ปัจจัย4 - รูปทรง สี - ทักษะการทรงตัว - เสริมพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดใหญ่-เล็ก #กระบวนการเรียนรู้ผ่านการเล่น 📌รับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา2567 คลิกลิ้งค์👇 https://www.prateeptham.ac.th/prateeptham/view/Layout/selection.php

บริจาคเพื่อการศึกษาSee more

บริจาคซะกาตให้น้องได้เรียน

มอบซะกาตของท่านให้เราจัดการไปยังผู้มีสิทธิ์รับซะกาตลดหย่อนภาษี 2 เท่า ในโครงการต่างๆดังนี้ 1. ช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัวนักเรียนยากจน 2. ช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัวนักเรียนที่ขัดสน 3. ช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทำงานศาสนา “ฟีซะบีลิ้ลละห์” และโครงการอื่นๆ นอกเหนือจากนี้ ที่ผู้บริจาคประสงค์ให้โรงเรียนดำเนินการแก่ทั้ง 8 จำพวกที่มีสิทธิ์รับซะกาต ————- #การจ่ายซะกาต ถือเป็นหน้าที่ทางศาสนาของมุสลิมทุกคน ที่ครอบครอง ทรัพย์สินถึงจำนวน และครบรอบปี ซะกาตถูกบัญญัติให้มีการจัดเก็บเเละเเจกจ่ายอย่างเป็นระบบโดยผ่านองค์กร หรือสถาบันที่อาสามาทำหน้าที่เพื่อสร้างระบบสวัสดิการและการช่วยเหลือแก่ชุมชนต่อไป ทั้งนี้ทางโรงเรียนได้ดำเนินการทำเรื่องรับบริจาคโดยใช้ QR Code ซึ่งสร้างความสะดวกให้กับผู้บริจาคโดยยอดเงินที่บริจาคจะตรงเข้าระบบของสรรพากร และสะดวกกับผู้บริจาคสามารถใช้สิทธิ์ลดหย่อนทางภาษีสองเท่าในการบริจาคให้กับสถานศึกษา และยังสามารถขอใบเสร็จการบริจาคผ่านแอฟลิเคชั่นของธนาคาร ซึ่งจะส่งให้ผู้บริจาคผ่านอีเมล์ ได้ทันที หากท่านต้องการบริจาคหรือจ่ายซะกาตในโครงการเฉพาะ สามารถแจ้งอินบ้อกกับโรงเรียนได้

บริจาคในเดือนรอมฎอน

เชิญชวนพี่น้อง ร่วมทำบุญในช่วง 10 คืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอน เดือนแห่งการทำความดี เดือนแห่งความโปรดปรานของอัลลอฮ เดือนแห่งผลบุญทบทวีคุณ เพราะคุณคือผู้มอบอนาคตที่ดี ให้เด็กปอเนาะสู่โอกาสทางการศึกษาที่สูงขึ้น มาร่วมกันขับเคลื่อนอุดมการณ์แห่งสันติภาพเพื่อหล่อหลอมบุคลิกภาพ ความรู้ และจิตวิญญาณของเยาวชนมุสลิมในโรงเรียนปอเนาะ เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียนกำพร้า ยากจน ขาดโอกาสทางการศึกษา มุอัลลัฟ และเรียนดี ที่อยู่ในการอุปการะของมูลนิธิประทีปธรรมเพื่อการศึกษา โดยท่านสามารถบริจาคได้ทั้งการซอดาเกาะห์ และจ่ายซะกาตผ่านบัญชีของเรา ท่านสามารถแจ้งอินบ้อกได้หากต้องการระบุกลุ่มผู้รับซะกาตเฉพาะ . การบริจาคผ่านระบบคิวอาร์โค้ด อำนวยความสะดวกให้ท่านในการลดหย่อนภาษีโดยไม่ต้องเก็บเอกสาร สามารถยืนยันขอลดหย่อนภาษีผ่านแอพลิเคชั่นของธนาคารได้ทันที และสามารถเก็บรายละเอียดการบริจาคผ่านอีเมล์ . บริจาคเพื่อการศึกษาแก่โรงเรียนของเรา สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า #บริจาคลดหย่อนภาษีสองเท่า #บริจาคเดือนรอมฎอน #จ่ายซะกาต #ซอดาเกาะห์ #บริจาคเพื่อการศึกษา

บริจาคเพื่อการศึกษาลดภาษี2เท่า

บริจาคเพื่อการศึกษา ลดหย่อนภาษี 2 เท่า สนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียนกำพร้า ยากจน ขาดโอกาสทางการศึกษา มุอัลลัฟ และเรียนดี ที่อยู่ในการอุปการะของมูลนิธิประทีปธรรมเพื่อการศึกษา โดยท่านสามารถบริจาคได้ทั้งการซอดาเกาะห์ และจ่ายซะกาตผ่านบัญชีของเรา ท่านสามารถแจ้งอินบ้อกได้หากต้องการระบุกลุ่มผู้รับซะกาตเฉพาะ . การบริจาคผ่านระบบคิวอาร์โค้ด อำนวยความสะดวกให้ท่านในการลดหย่อนภาษีโดยไม่ต้องเก็บเอกสาร สามารถยืนยันขอลดหย่อนภาษีผ่านแอพลิเคชั่นของธนาคารได้ทันที และสามารถเก็บรายละเอียดการบริจาคผ่านอีเมล์ . บริจาคเพื่อการศึกษาแก่โรงเรียนของเรา สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า #บริจาคลดหย่อนภาษีสองเท่า #บริจาคเดือนรอมฎอน #จ่ายซะกาต #ซอดาเกาะห์ #บริจาคเพื่อการศึกษา

บริจาคเพื่อการศึกษา

เชิญชวนพี่น้อง ร่วมทำบุญในช่วง 10 คืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอน เดือนแห่งการทำความดี เดือนแห่งความโปรดปรานของอัลลอฮ เดือนแห่งผลบุญทบทวีคุณ

เพราะคุณคือผู้มอบอนาคตที่ดี ให้เด็กปอเนาะสู่โอกาสทางการศึกษาที่สูงขึ้น

มาร่วมกันขับเคลื่อนอุดมการณ์แห่งสันติภาพเพื่อหล่อหลอมบุคลิกภาพ
ความรู้ และจิตวิญญาณของเยาวชนมุสลิมในโรงเรียนปอเนาะ

เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียนกำพร้า ยากจน ขาดโอกาสทางการศึกษา มุอัลลัฟ และเรียนดี ที่อยู่ในการอุปการะของมูลนิธิประทีปธรรมเพื่อการศึกษา โดยท่านสามารถบริจาคได้ทั้งการซอดาเกาะห์ และจ่ายซะกาตผ่านบัญชีของเรา ท่านสามารถแจ้งอินบ้อกได้หากต้องการระบุกลุ่มผู้รับซะกาตเฉพาะ
.
การบริจาคผ่านระบบคิวอาร์โค้ด อำนวยความสะดวกให้ท่านในการลดหย่อนภาษีโดยไม่ต้องเก็บเอกสาร สามารถยืนยันขอลดหย่อนภาษีผ่านแอพลิเคชั่นของธนาคารได้ทันที และสามารถเก็บรายละเอียดการบริจาคผ่านอีเมล์
.
บริจาคเพื่อการศึกษาแก่โรงเรียนของเรา สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า

#บริจาคลดหย่อนภาษีสองเท่า
#บริจาคเดือนรอมฎอน
#จ่ายซะกาต #ซอดาเกาะห์
#บริจาคเพื่อการศึกษา

Mixed media feedSee more

ประวัติโรงเรียนSee more

ปอเนาะแหลมสักสู่โรงเรียนประทีป

ปอเนาะแหลมสักก่อตั้งโดยอัลมัรฮูม บาบาอับดุลมาลิก เริงสมุทร์ เมื่อปี 2518 ต่อมาในปี 2553 ได้ขอจดทะเบียน เป็นโรงเรียนเอกชนการกุศลสอนอิสลามศึกษาควบคู่สามัญ จัดการเรียนการสอนตั้งระดับปฐมวัย (เตรียมอนุบาล – อนุบาล 3) ระดับประถมศึกษา ( ป.1 – ป.6) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1- ม.3) และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ( ม. 4- ม.6) ได้รับใบอนุญาตจากสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดกระบี่ให้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนได้ ตั้งแต่ วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 ได้รับรางวัล โรงเรียน พระราชทาน 5 รางวัล โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ รางวัลพระราชทาน ประจำปี 2564

รายนามคณะบุคลากร คณะบริหาร

เม.ย. 2019- ปัจจุบัน บาบา ฮัจยี ดำรงค์ เริงสมุทร์ ผู้ก่อตั้ง ดร.ซากี เริงสมุทร์ ประธานมูลนิธิ ดร.วิทยา เริงสมุทร์ ผู้อำนวยการ ดร. ชารีฟ เริงสมุทร์ ผู้จัดการ

Country or region: Thailand