ร้านปันกัน

Friends 23,414

สังคมแห่งการแบ่งปัน

Mixed media feed

ข้อมูลบัญชีSee more

ปันกัน สังคมแห่งการแบ่งปัน ต้นแบบธุรกิจเพื่อสังคม “ปันกัน” กลไลในการสร้างการมีส่วนร่วมของคนในสังคมไทย ในรูปแบบของธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) จำหน่ายสินค้าร่วมปันจากนักปันใจดี ไม่ว่าจะเป็น รองเท้า กระเป๋า เสื้อผ้า สิ่งของ เครื่องใช้ เครื่องประดับ อุปกรณ์กีฬา ของชำร่วย ของที่ระลึก เครื่องใช้ไฟฟ้า ฯลฯ โดยจะนำรายได้จากการจำหน่ายไปสร้างประโยชน์และก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นแก่สังคมในด้านต่างๆ สร้างการมีส่วนร่วม อย่างมีคุณภาพ และยั่งยืน อีกหนึ่งความมุ่งหวังของ “ปันกัน” คือการขยายการมีส่วนร่วมของคนในสังคม ด้วยการสร้างเครือข่ายนักปันและปันกันอาสา เพื่อให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการแบ่งปันอย่างแท้จริง โดยมี “ร้านปันกัน” เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนด้วยมาตรฐานการทำงานที่มีคุณภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ จึงทำให้ “ร้านปันกัน” เป็นต้นแบบของธุรกิจเพื่อสังคมระดมทุนเพื่อสาธารณะประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน

Country or region: Unspecified