DusitTrang

Friends 0

ม.สวนดุสิต ศูนย์ตรัง

  • 8:30-16:30 น. วันจันทร์-ศุกร์
  • 0-7522-1212
  • http://www.dusittrang.com
  • มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง 139 ถ.วิเศษกุล ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
  •  
  •  

ข้อมูลบัญชี

เดิมเป็นศูนย์การศึกษา ศูนย์ตรัง สถาบันราชภัฏสวนดุสิต จัดตั้งขึ้นตามนโยบายการขยายโอกาสทางการศึกษาของสถาบัน ในด้านการขยายโอกาสทางการศึกษาสู่ชุมชนในทุกภูมิภาค เป็นศูนย์การศึกษานอกสถาบันแห่งแรกที่เปิดการเรียนการสอนในพื้นที่ภาคใต้เพื่อรองรับความต้องการในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของท้องถิ่นที่เพิ่มขึ้นในปัจจุบัน อีกทั้งยังมุ่งเน้นในการพัฒนาองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและให้บริการวิชาการสู่ชุมชนของภูมิภาคภาคใต้ เริ่มเปิดทำการเรียนการสอน เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2545 โดยใช้พื้นที่ของวิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด อ.ห้วยยอด จ.ตรัง และได้ย้ายมาเปิดการเรียนการสอนที่ ถ.วิเศษกุล ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง เมื่อ พ.ศ. 2548 ปัจจุบันศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง จัดตั้งตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการจัดการศึกษานอกที่ตั้ง พ.ศ.2552 และเป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2548 โดยจัดการเรียนการสอน 2 สถานที่ คือ ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง และ ต.ห้วยยอด อ.ห้วยยอด ตั้งแต่วันที่ 18 ก.ค. 2558 ม.ราชภัฏสวนดุสิต ได้เปลี่ยนชื่อเป็น ม.สวนดุสิต และเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

Recent media

สาขาวิชาที่เปิดสอน

เทคโนโลยีการประกอบอาหารฯ

การท่องเที่ยว

Coupon

Reward card