วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามธุรกิจ ในพระอุปถัมภ์ฯ มุ่งมั่นที่จะดำเนินการจัดการอาชีวศึกษาให้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ ให้มีความเจริญรุดหน้าให้ทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ ในกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงที่นับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นเพื่อช่วยเยาวชนของชาติส่วนหนึ่งให้ได้รับการศึกษาที่ทันยุคสมัย สามารถประกอบอาชีพได้ด้วยความเชื่อมั่น มีคุณธรรม กล้าตัดสินใจ และมีความรับผิดชอบพร้อมที่จะรับใช้สังคม เพื่อสามารถพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้