SDTC

ระบบเทียบโอนประสบการณ์ ระดับ ปวส.สาขาวิชาการท่องเที่ยว เน้นย้ำคุณภาพการศึกษาที่สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่มีคุณค่า มาเติมเต็มความรู้ในห้องเรียน พร้อมทั้งเมื่อสำเร็จการศึกษา ผู้เรียนนอกจากจะมีคุ...

5 likes0 commentsLINE VOOM