Cozycomo

มื่ออาทิตย์ก่อนผมนำเอามุมมองของปราชญ์คนสำคัญๆ ของโลกหลายท่าน เกี่ยวกับเหตุการณ์และปัญหาทางเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต พร้อมทั้งนำเอาวิธีแก้ปัญหาของท่านเหล่านี้ที่ได้เสนอแนะไว้ และคิดว่าน่าจะเหมาะส...

0 likes0 commentsLINE VOOM