Cozycomo

หันหน้าสู่ “อ่างเก็บน้ำห้วยเตย” ที่เป็นอ่างเก็บน้ำเพื่อการเกษตร ที่หน้าน้ำจะมีสภาพเป็นทะเลสาปขนาดใหญ่ แต่เมื่อถึงหน้าแล้ง ระดับน้ำก็จะลดลง จนบางส่วนของอ่างเก็บน้ำจะกลายเป็นทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์