• 0
  • 1
  • 2

กรมการศาสนา

@dra.go.thFriends 5,617

อินโฟกราฟฟิก

Location

Address
กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม เลขที่ 666 ถนนบรมราชชน… See More

Account Intro

อาสาฬหบูชา ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘
๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

เข้าพรรษา แรม ๑ ค่ำ เดือน ๘
๙ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน ร่วมสือทอดพระพุทธศาสนา รักษาวัฒนธรรมไทย รักษาศีล ลด ละ เลิกอบายมุข ตลอดพรรษา
Top