DPA Official

ย้อนดูวิวัฒนาการของ “เงิน” จากอดีตสู่…ปัจจุบัน 💸 . 📍 เมื่อพูดถึงเรื่อง “เงิน” ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างหนึ่งในการดำรงชีวิต โดยเงินนั้นถือเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ ...

2 likes0 commentsLINE VOOM