DoCare Protect

starประเทศไทยเริ่มเข้าสู่ ‘สังคมผู้สูงอายุ’ โดยมีประชากรผู้สูงอายุมากกว่า 10% ของประชากรและคาดว่าจะมีการเพิ่มจำนวนผู้สูงอายุ 20% ในปี 2564 ส่งผลให้ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ดังนั้...

0 likes0 commentsLINE VOOM