Greenwill Dental

Greenwill Dental

@dng6123mFriends 375

Timeline

ระบบการควบคุมความสะอาดฆ่าเชื้อโรคและความมาตรฐานความปลอดภัยของอุปกรณ์และเครื่องมือ ของคลินิก ที่คลินิกได้ให้ความสำคัญของระบบการปลอดภัยในทุกๆขั้นตอน ฆ่าเชื้อด้วยเครื่อง Autoclave และทำความสะอาดด้วยเครื่อง Ultrasonic ในๆทุกๆขั้นตอนจะต้องสะอาดปลอดเชื้อตามมาตรฐาน เครื่อง ...See More
See More
Top