DMSIC MoPH

DMSIC MoPH

@dmsic.mophFriends 2,961

Timeline

แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข (พ.ศ. 2560 - 2579) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 (พ.ศ. 2561) http://dmsic.moph.go.th/dmsic/index.php?&p=1&type=3&t=3&id=24&n_id=7602&sec=2
See More

Location

Address
ชั้น 5 อาคาร 3 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระ… See More
Location
ธนาคารกรุงไทย กระทรวงสาธารณสุข
Black canyon กระทรวงสาธารณสุข

Business Information

Hours 8.30-17.30
URL https://dmsic.moph.go.th
Phone 662-590-1641

Account Intro

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข (DMSIC MoPH)
สังกัดกองบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ทำหน้าที่ติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารเวชภัณฑ์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ให้บริการข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศด้านเวช…
See More
Top