Dmor Clinic

Friends 53,277

Do the Right Things

ข้อมูลบัญชี

คลินิกความงาม ศัลยกรรมความงาม ปรับรูปหน้า และ ผิวพรรณ Passion to Beauty เน้นคุณภาพการบริการ และความซื่อตรง จริงใจ และ ทำตามจรรยาบรรณการแพทย์ มาตรฐานเครื่องมือและเวชภัณฑ์ ผ่าน อย. ทุกอย่าง พิสูจน์ให้เห็นทุกขั้นตอนเพื่อความมั่นใจว่าได้รับบริการที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทุกครั้งที่มาใช้บริการ

Mixed media feedSee more

Country or region: Unspecified