DMG Books

#ถ้ำอชันตา ถ้ำพุทธมรดกโลก หมายเลขที่ 19 สุดยอดผลงานแกะสลักของอชันตา! อุโบสถพุทธมหายาน กับการแกะสลักภูเขาหินให้กลายเป็น “พระราชวังเมืองกบิลพัสดุ์” อันโอ่อ่ายิ่งใหญ่ ถ้ำหมายเลขที่ 19 เป็นตัวอย่างส...

1 like0 commentsLINE VOOM