DMG Books

พุทธคยา ต้องไปให้ได้สักครั้งในชีวิต สักการะพระพุทธเมตตา..นั่งสมาธิ เจริญจิตภาวนาใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ พุทธสังเวชนียสถานที่มีความสำคัญที่สุดของชาวพุทธทั่วโลก มีความสำคัญที่สุด 1 ใน 4 แห่ง ของชาวพุทธ ...

2 likes0 commentsLINE VOOM