DiveEvolution

@diveevoFriends 797

Timeline

ตารางออกสอบภาคปฏิบัติที่พัทยา ปี 2019 23 - 24 กุมภาพันธ์ 25 - 26 พฤษภาคม 24 - 25 สิงหาคม 5 - 6 ตุลาคม 23 - 24 พฤศจิกายน *กรณีต้องการออกสอบนอกตาราง กรุณาติดต่อสอบถามเพิ่มเติม * ** นัดเรียนทฤษฏี และฝึกปฏิบัติในสระ ก่อนถึงวันออกสอบ 1 เดือน (ใช้เวลาเรียนประมาณ 4 ครั้ง)** ...See More
See More
Top