Account Intro

วารสารวิชาการรายเดือนของธรรมินิติ..วารสารวิชาการสำหรับผู้ประกอบการไทย 🇹🇭 โดยกลุ่มสถาบันพัฒนาการบริหารธรรมนิติ ในเครือ บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) เป็นสถาบันที่ให้บริการความรู้ และมีความเชี่ยวชาญทางด้านบัญชีภาษีอากร การบริหารจัดการ และวิชาการในด้านต่างๆ ครอบคลุมทุกสาขาวิชาชีพ และรูปแบบบริการที่หลายหลาย อีกทั้งยังผลิตและจำหน่ายวารสารรายเดือนทางด้านภาษีอากรและกฏหมายธุรกิจสำหรับสมาชิก ที่ได้รับความเชื่อถือและความนิยมเลือกใช้มากที่สุด