DeMed Clinic

📍โรคผิวหนัง Lichen amyloidosis ไลเค่น อะไมลอยโดซิส มีลักษณะอย่างไร ดูแลได้อย่างไร ? https://youtu.be/ZFTPAzRyNMg *รูปใช้เป็นตัวอย่างผลจากการเข้ารับการรักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย* *ผลการรักษา...

1 like0 commentsLINE VOOM