DEDE

  • 0
  • 1

DEDE

@dedeofthailandFriends 6,928

Timeline

สำหรับโครงการสาธิตเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ระยะที่ 4 ได้มีการกำหนดลักษณะของเทคโนโลยีเอาไว้ ดังนี้ - มีศักยภาพในการประหยัดพลังงานสูง - ยังไม่มีการใช้งานแพร่หลายในไทย - มีศักยภาพในการขยายผลเพื่อการอนุรักษ์พลังงานสูง - มีระยะเวลาคืนทุนสั้น - มีผลกระทบสิ่งแ ...See More
See More
Top