DDI

DDI

@ddidFriends 823

Timeline

นายวาที พีระวรานพุงศ์ ผู้อำนวยการกองดิจิทัลอตุสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นประธานการจัดสัมมนา“แนวโน้มการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในสถานประกอบการยคุ 4.0และอนาคต”โดยมีนายบัณฑิตพงศ์ ไพสิทธ์ิและ นายณรงค์ชัย พิพิธพัฒนาปราปต์ร่วมด้วย ณโรงแรมวาสิฎฐีซิตี้โฮเต็ลจังหวัดสุพรรณบุร ...See More
See More
Top