Dcon Prime Official

Dcon Prime Official

@dconprimeFriends 787

Timeline

ความก้าวหน้างานก่อสร้าง โครงการ ดีคอน ไพร์ม ประจำเดือน มกราคม 2561 ตามผลงานคิดเป็น 97.97 % 1.งานโครงสร้าง งานโครงสร้างอาคาร แล้วเสร็จ 100 % งานโครงสร้างกำแพงกันดิน แล้วเสร็จ 100 % งานรั้วโครงการ แล้วเสร็จ 98 % งานถนนภายในโครงการ 90 % งานโครงสร้างป้อมยาม 100 % 2.งาน ...See More
See More

Location

Address
สถานีไทรม้า
Top