LeTEC LawTU

ปรับเปลี่ยนรูปแบบการอบรม เป็นแบบออนไลน์ ด้วยระบบ WebEx ค่าอบรม 17,000 บาท (จากเดิม 25,000 บาท) เนื้อหาและระยะเวลาอบรมคงเดิม

0 likes0 commentsLINE VOOM