LeTEC LawTU

ปรับเปลี่ยนรูปแบบการอบรม เป็นแบบออนไลน์ ด้วยระบบ WebEx ค่าอบรม 10,000 บาท (จากเดิม 20,000 บาท) เนื้อหาและระยะเวลาอบรมคงเดิม

0 likes0 commentsLINE VOOM