Dailycoldpressed

@dailycoldpressedFriends 19,887

Account Intro

Coldpressed การสกัดเย็น คือการ แยกน้ำ ออกจากกาก ชนิดหนึ่ง โดยใช้วิธี บีบ คั้น โดยไม่ใช้ใบมีด เป็นตัวนำไฟฟ้าที่ให้เกิดความร้อน
การสกัดเย็น จะทำให้คุณค่าของผักผลไม้ไม่ถูกความร้อนทำลาย เหมือนการแยกกากทั่วไป ทำให้เอนไซม์ และวิตามินอยู่ครบถ้วน เหมือนทานผัก ผลไ…
See More
Top