CPF Feed

🐂 🐄 การผลิตโคเนื้อของไทย ปี 2564 📍 คาดว่ามีปริมาณการผลิต 1.41 ล้านตัว หรือ 236.04 พันตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2563ร้อยละ 1.89 เนื่องจากยังคงมีความต้องการโคเนื้อของตลาดในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งตลาดส่ง...

5 likes0 commentsLINE VOOM