CUBANK

Friends 1,344
  • สหกรณ์คือชีวิต
  • 9.00 - 19.30
  • 076338555
  • http://www.cuphuket.com
  • เลขที่ 68/901 ถนนศรีสุทัศน์ หมู่ที่ 7 ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
CUBANK
สหกรณ์คือชีวิต

ข้อมูลบัญชี

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเคหะรัษฎาภูเก็ต จำกัด และ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเคหะรัษฎาภูเก็ต จำกัด สาขาพัทลุง เราคือสถาบันการเงิน สวัสดิการชุมชน เพื่อชุมชน เราปราถนาให้สมาชิกทุกคน กินอิ่ม นอนอุ่น มีทุนทำกิน ปลอดจากหนี้สิน และมีสวัสดิการ โดยดำเนินการตามจิตตารมณ์เครดิตยูเนี่ยน 4 ประการ คือ สนใจ ห่วงใย แบ่งปัน รับใช้ และคุณธรรม 5 ประการ คือ ซื่อสัตย์ เสียสละ รับผิดชอบ เห็นอกเห็นใจ วางใจกัน ซึ่งเป็นปัจจัยความสำคัญแห่งความมั่นคงของครอบครัว ความเจริญก้าวหน้าและความเข้มแข็งของชุมชน

Recent media

บริการของสหกรณ์

เมนู1

เมนู2

ความเป็นมาของ CU Bank

20พ.ค.2540

เปิดรับสมัครสมาชิกและรับเงินสะสมค่าหุ้น เป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2540 โดยมีสมาชิกเริ่มแรก 78 ราย มีทุนเรือนหุ้น 29,400 บาท

1ก.ค.2556

รวมกลุ่มเครดิตยูเนี่ยนออมทรัพย์สัมพันธ์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง จัดตั้งเป็น สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเคหะรัษฎาภูเก็ต จำกัด สาขาพัทลุง