CPD Academy

ซื้อที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ ต้องระวังเรื่องอะไรบ้าง ? กิจการทุกๆกิจการเมื่อเริ่มต้นกิจการ ก็ต้องมีการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพื่อเป็นการลงทุนในการสร้างธุรกิจ แต่ว่าปัญหาคือผู้ประกอบการหรือพนักงานท...

1 like0 commentsLINE VOOM