Manueamek

Friends 0

www.manueamek.com

  • 129/131 หมู่ 11 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม. 10230
  •  
  •  

ข้อมูลบัญชี

บริษัท มาเหนือเมฆ คอนซัลติ้ง เน็ตเวิร์ค จำกัด เป็นบริษัทที่ให้บริการให้คำปรึกษาแนะนำ จัดอบรม สัมมนาพัฒนาบุคลากรแก่บริษัทเอกชนชั้นนำ สมาคมออกแบบสร้างสรรค์ สถาบันอัญมณีวิทยาและหน่วยงานราชการต่างๆ อาทิ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมอัญมณี (สัญญาเลขที่ สพข.30/2555) บริษัทมีผู้ร่วมงานเป็นเครือข่ายจากผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ทั้งส่วนภาครัฐและภาคเอกชนของทุกภาคอุตสาหกรรม อาทิ อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมเครื่องหนัง และอื่นๆ เป็นต้น ทั้งนี้รวมทั้งสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรม โดยผู้เชี่ยวชาญจะมีความรู้และประสบการณ์ในภาคอุตสาหกรรมนั้นๆ เช่น ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ ด้านการสร้างตราสินค้า ด้านบริหารจัดการ 5 ด้าน อาทิ การขายและการตลาด การบัญชีและการเงิน การผลิต การบริหารจัดการ และทรัพยากรมนุษย์ การให้คำปรึกษาแนะนำ รวมถึงการการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน การปรับปรุงเพื่อเพิ่มผลิตภาพให้กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมตลอดจนไปถึงการถ่ายทอดจากประสบการณ์ตรงในอุตสาหกรรมนั้นๆหรือเกี่ยว

Coupon

Reward card