สำหรับร้านแก๊สที่สนใจเข้าร่วมเป็นเครือข่ายร้านแก๊สกับ "ฟินแก๊ส" สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://www.fingas.co/partnerregister.html