Coop NIDA Thailand

Coop NIDA Thailand

@coopnidaFriends 433

Timeline

ด้วยประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันบัณฑิตพัฒน บริหารศาสตร์ จำกัด รวมจำนวน 8 คน ครบวาระการดำรงตำแหน่งในปี 2561 คณะกรรมการเลือกตั้งจึงประกาศรายละเอียดการสมัครหรือเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการสหกรณ์ sticon รายละเอียดเพิ่มเต ...See More
See More
Top