Thai S.S. Refractory

ทางบริษัทฯ ไทย เอส เอส อิฐทนไฟ มีความใส่ใจสุขภาพของพนักงานทุกคน และได้ดำเนินการและจัดหาวัคซีนคุณภาพ ให้พนักงานได้ฉีดครบทั้งบริษัท และทางบริษัทตระหนัก ให้ความสำคัญกับการให้ความรู้ เรื่องการป้องกั...

0 likes0 commentsLINE VOOM