The City จรัญ 13

The City จรัญ 13

@cityjarun13Friends 135

Timeline

เรียน ท่านสมาชิกหมู่บ้านฯ ฝ่ายจัดการฯ ขออนุญาตรายงานบันทึกการติดตามงานที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการหมู่บ้าน จากการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 ก.พ.62 เพื่อทราบครับ
See More
Top