Chris English School

@chrisenglishschoolFriends 1,212

Timeline

English for Kids Summer Course มาแล้วค่า ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนอายุ 8-15 ปี เหมาะกับน้องๆที่ต้องการจะเพิ่มความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะเรื่องการพูดและฟัง หลักสูตรจะถูกสอนโดยอาจารย์คริสและทีมงานในรูปแบบ IBE รวมถึงใช้การสื่อสารแบบ 2-way (แบบโต้ตอบ) กับคุณครูสอง ...See More
See More
Top