คณะมนุษยศาสตร์ มน.

Friends 2,674
  • ม.เกษตรศาสตร์
  • จันทร์-ศุกร์ 08.30 - 16.30 น.
  • 02-579-5566-8
  • http://www.human.ku.ac.th
  • อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ข้อมูลบัญชีmore

ปรัชญา คณะมนุษยศาสตร์ใช้องค์ความรู้ที่หลากหลายเพื่อมุ่งสู่การพัฒนาองค์กรด้วยนวัตกรรม เอกลักษณ์ คณะมนุษยศาสตร์เป็นองค์กรที่มีความยืดหยุ่น ทันสมัย ไม่หยุดนิ่ง อัตลักษณ์ บุคลากรและนิสิตคณะมนุษยศาสตร์มีสำนึกดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี (IDKU) วิิสัยทัศน์ คณะมนุษยศาสตร์มีชื่อเสียงทางด้านนวัตกรรมมนุษยศาสตร์ในระดับนานาชาติ พันธกิจ 1. พัฒนาองค์กรให้เป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างสรรค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่เชี่ยวชาญและมีความสามารถรอบด้าน 2. มุ่งสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการโดยใช้นวัตกรรมเป็นฐาน 3. ร่วมมือกับเครือข่ายองค์กรชั้นนำในระดับชาติและนานาชาติในการพัฒนาวิชาการให้ทันสมัยและตรงกับความต้องการของตลาด 4. เสริมสร้างทุนทางวัฒนธรรมของไทยเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ค่านิยมร่วม สร้างสรรค์ มองไกล ร่วมใจ พัฒนา สมรรถนะหลัก ความสามารถในการหลอมรวมองค์ความรู้ที่หลากหลายเพื่อสรรค์สร้างนวัตกรรม วัฒนธรรมองค์การ กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงด้วยพลังความคิดสร้างสรรค์และรับผิดชอบต่อสังคม

Mixed media feedmore

งานmore

รายละเอียดการรับสมัครหน้าเว็บ http://www.secretarial.human.ku.ac.th

Country or region: Thailand