TCiAP

ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2543 ภายใต้การประสานงานระหว่าง TCiAP ซึ่งมีความสามารถในการจัดวางหลักสูตรต่างๆ ที่เปิดสอน และครูผู้ชำนาญการในการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบในระดับต่างๆ อาทิ TOEIC, IELTS, TOEFL, CU-tep