Call4shop

@call4shopFriends 1,000

Timeline

วันมาฆบูชา ปีนี้ตรงกับวันพฤหัสบดี ที่ 1 มีนาคม พุทธศักราช 2561 ความเป็นมาของวันมาฆบูชา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ด้วยเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นเมื่อ 2,500 กว่าปี เพราะมีเหตุการณ์พิเศษที่มาบรรจบกัน 4 ประการ หรือที่เรารู้จักกันดีว่า "จาตุรงคสันนิบาต" อันเป็นประดุจกา ...See More
See More
Top