ปัจจุบัน

บริษัท กุ้ยหลินสุราษฎร์ เลค จำกัดเริ่มจดทะเบียนขออนุญาตเป็นนิติบุคคล จัดตั้งเป็นบริษัท กับกรมทะเบียนพาณิชย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อประกอบธุรกิจทางด้านให้บริการนำเที่ยวภายในประเทศ