BWG- ONLINE CENTER

Friends 10,664

กำจัดกากอุตสาหกรรม

Mixed media feedSee more

One Step ServiceSee more

ระบบการให้คำปรึกษา

บริษัทฯ มีระบบการให้บริการให้คำปรึกษา/แนะนำ ข้อมูลต่างๆ ทั้งทางทฤษฎี และการปฏิบัติ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ด้านบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลฯ แก่ลูกค้าที่ใช้บริการมากที่สุด

ระบบวิเคราะห์

บริษัทฯ มีการนำ “สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว” ที่มีคุณสมบัติเป็นของแข็งและของเหลว มาวิเคราะห์อย่างละเอียดถี่ถ้วน ด้วยกระบวนการทางเคมีและกายภาพ เพื่อให้ทราบถึงองค์ประกอบต่างๆ และเพื่อนำไปสู่วิธีการในการบริหารจัดการที่ถูกต้องเหมาะสม ภายในห้อง “ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์” ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย ถูกต้องแม่นยำ และได้ผลอย่างรวดเร็ว พร้อมด้วยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญผ่านการขึ้นทะเบียนบุคลากรห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ระบบขนส่ง

บริการขนส่งและภาชนะบรรจุที่ออกแบบตามคุณลักษณะกากฯ รถขนส่งผ่านการขึ้นทะเบียนและรับรองจากหน่วยงานรัฐบาล เป็นการฝึกอบรมและให้ความสำคัญกับวิธีการเคลื่อนย้ายและขนส่งที่ปลอดภัย มีระบบ GPS ควบคุมและดูแลความปลอดภัยตลอดเส้นทาง มีทีมงานฉุกเฉินที่คอยให้ความช่วยเหลือ กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ในระยะทางการขนส่ง

ระบบคัดแยกและแปรรูป

คัดแยกและแปรรูปกากอุตสาหกรรมประเภทเศษหนัง, กระดาษ, เส้นใยต่างๆ, สิ่งทอ, พลาสติก, บรรจุภัฑณ์, วัสดุดูดซับ, และยาง ฯลฯ ผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นคือ “ผลิตภัณฑ์ทดแทนเชื้อเพลิง” Refuse Derived Fuel (RDF) ซึ่งสามารถนำมาใช้ทดแทนเชื้อเพลิงบางประเภทได้ โดยมีคุณสมบัติที่มีค่าความร้อน (Heating Value) ความชื้น ขนาด และความหนาแน่น เหมาะสมในการใช้เป็นเชื้อเพลิงป้อนหม้อไอน้ำ มีองค์ประกอบทางเคมีและกายภาพที่เหมาะสมแก่การนำไปใช้ผลิตไฟฟ้าหรือความร้อน

ระบบปรับปรุงคุณภาพ

เป็นระบบการนำสิ่งปฎิกูลฯ กลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตอบสนองนโยบายด้านพลังงานทดแทนได้ กล่าวคือ นำสิ่งปฏิกูลฯไปผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพเพื่อเป็นเชื้อเพลิงสังเคราะห์ หรือเป็นวัตถุดิบทดแทน ในเตาเผาซีเมนต์ และเตาเผาอุตสาหกรรมต่างๆ

ระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบให้บริหาร “บำบัดน้ำเสีย” ของบริษัทฯ ประกอบด้วยแบบเคมีและแบบชีวภาพ ที่มีความสามารถในการให้บริการได้ประมาณ 450 ลูกบาศก์เมตร/วัน และเพิ่มประสิทธิภาพในการบำบัดอย่างสูงสุด ด้วยระบบ Reverse Osmosis (RO) ซึ่งน้ำเสียที่ได้ผ่านการบำบัดจนได้คุณภาพมาตรฐานแล้ว จะถูกนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ (Reuse) ภายในศูนย์ฯ ทั้งนี้เพื่อการนำทรัพยากรที่เกิดในกระบวนการกลับมาให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่าสูงสุด

Reward card

Country or region: Thailand