ศูนย์กลางฯ พุทธวิหาร

@buvecFriends 1,266

Timeline

“..เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม...” พระผู้เป็นพลังแห่งแผ่นดิน พระผู้เป็นผู้ให้ความร่มเย็นทั้งปวง พระผู้เป็นร่มแห่งแผ่นดิน ................................... ."ใต้ร่มพระบารมีแห่งแผ่นดิน" ด้วยพระบารมีปกเกล้า อันหาที่สุดมิได้.
See More

Location

Address
วัดพระธรรมจักร

Account Intro

พุทธวิหาร ศูนย์กลางการศึกษาวิปัสสนาธุระ วัดพระธรรมจักร จังหวัดนครนายก
Top