ทนายใกล้ตัว

การบอกกล่าวเรียกประชุมบริษัทจำกัด มีวีการอย่างไร ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1175 บัญญัติว่า “ คำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ให้ลงพิมพ์โฆษณาในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่อย่างน้อยหนึ่งคราวก่อนวันนัดประ...

0 likes0 commentsLINE VOOM