ทนายใกล้ตัว

หากผิดสัญญาหมั้น อีกฝ่ายมีสิทธิฟ้องเรียกค่าทดแทน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1439 บัญญัติว่า “ เมื่อมีการหมั้นแล้ว ถ้าฝ่ายใดผิดสัญญาหมั้นอีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิเรียกให้รับผิดใช้ค่า ทดแทน ในกรณีที...

1 like0 commentsLINE VOOM